Sistem Özellikleri

Gramer Konuları

 

27 konu, 350'ye yakın alt konu. 600 sayfayı aşkın saf gramer içeriği ve sınırsız konu tarama testi imkanı. Bulabileceğiniz en detaylı ve kapsamlı içerikleri inceleyin, siz de erişin...

 

20.000 İngilizce Sorunun sınıflandığı başlıkları inceleyin, detaylara şahit olun!

 

 • Actions verbs (progressive)
 • State verbs (non- progressive)
 • Transitive
 • Intransitive verbs
 • Ergative verbs
 • Linking verbs (Copula verbs)
 • Auxilary verbs
 • Adjectives
 • Gradable, non-gradable adjectives (derecelendirilebilen ve derecelendirilemeyen sıfatlar)
 • Participial adjectives (-ed, -ing)
 • Attributive adjectives (niteleme sıfatları)
 • Predicative adjectives (yüklemsel sıfatlar)
 • Nominal adjectives (isimsel sıfatlar)
 • Adjective order (sıfat sıralaması)
 • Premodifiers with Degrees of Adjectives
 • Diğer Sıfat Türleri
 • Some Common Problems With Adjective
 • Nouns
 • Countable
 • Uncountable
 • Compound Nouns
 • Countable & Uncountable
 • Nationalities
 • Noun Gender
 • Plurals
 • Use of Capital Letters
 • Adverbs
 • Position of adverbs
 • Degree and focus adverbs
 • Comment adverbs and viewpoint adverbs
 • Certainty
 • Comparative form
 • Degree adverbs- enough, very, too, extremely, almost etc.
 • Direction adverbs
 • Frequency adverbs
 • Interrogative adverbs- why, where, how, when
 • Adverbs of manner
 • Place adverbs
 • Relative adverbs - which,what,whose
 • Time adverbs
 • Exclusives (sloley, alone, merely etc.)
 • Particularizers (particularly, specifically etc.)
 • Sentence adverbs (honestly, frankly, similarly, consequently etc.)
 • Conjunctive Adverbs
 • Prepositional and Prepositional Phrases
 • Edat nedir ve ne zaman kullanılır?
 • Prepositional Phrase (Edat Tamlaması)
 • Prepositions with Time Expressions (Zaman Gösteren Edatlar)
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Prepositions of Direction (Yön Zarfları)
 • Other Prepositions (Diğer Edatlar)
 • Prepositional Combinations
 • Pronouns
 • Personal pronouns
 • Possessive pronouns
 • Demonstrative pronouns
 • Interrogative pronouns
 • Reflexive pronouns
 • Reciprocal pronouns
 • Indefinite pronouns: something, somebody, someone, no one etc.
 • Relative pronouns (also with - ever)
 • Substitutions
 • Leaving out words
 • Tenses
 • Present Time (Şimdiye Etki Eden Zamanlar)
  1. A. Simple Present Tense (Geniş Zaman)
  2. B. Present Contunious Tense (Şimdiki Zaman)
  3. C. Present Perfect Tense
  4. D. Present Perfect Contunious Tense
 • Past Tenses (Geçmişe Etki Edenler)
  1. A. Simple Past Tense
  2. B. Past Contunious (Geçmişte Süreklilik)
  3. C. Past Perfect Tense
  4. D. Past Perfect Contunious
 • Future (Geleceğe Etki Edenler)
  1. A. Simple Future Tense (Will)
  2. B. Going To
  3. C. Future Contunious Tense (Gelecekte Süreklilik)
  4. D. Future Perfect Tense
 • Cümlelerde Zaman Uyumu (Cümlelerde Zaman Uyumu)
 • Appendix
 • Subject Verb - Agreement : Singular and Plural
 • Basic Subject- Verb Agreement
 • Subject- Verb Agreement with expressions of quantity
 • Subject-Verb Agreement with there is / there are
 • Collective Nouns (Topluluk İsimleri)
 • Nouns that are always plural (aggregate nouns): Her zaman çoğul olarak kullanılan isimler
 • Subject- verb agreement with some irregularities:
 • When words like "each" are the subject
 • When the Subjects are joined by "and":
 • When one subject is singular and one plural:
 • When singular subjects are joined by words like "or"
 • When one subject is singular and one plural:
 • When a linking verb is used:
 • Pronoun Agreement
 • When a relative pronoun is used as a subject of an adjective clause
 • Determines (Articles) And Quantifiers
 • Articles : The, a/an
 • Some And Any
 • Much And Many
 • Few and Little
 • All And Whole
 • Every, Each and None
 • Both…and / Not only…but also
 • Neither - nor, Either – or
 • Demonstratives: This, that, these, those
 • Difference words: Another, Other
 • Distributives: All, Both and Half
 • Predetermines: Such, what, rather, quite
 • Numbers
 • Most, Several, Plenty Of, Enough
 • Too
 • A Lot Of / Lots Of ve Too Many / Too Much
 • So + adjective…that
 • Such + adjective…that
 • Other Expressions of Quantity
10
Modals
 • Modals
 • Yetenek (Ability)
 • Olasılık (Possibility and Certainty)
 • Rica / İstek (Requests)
 • İzin İsteme / Verme (permission)
 • Kararlılık Niyet (Intension)
 • Evrensel Yargılar
 • Söz Vermek (Promise)
 • Alışkanlık (Habits)
 • Emir (Giving Orders)
 • Teklif / Öneri
 • Gereklilik ve Zorunluluk (Necessity and Obligation)
 • Mantık Üretme, Tahminde Bulunma, Sonuç çıkarma (Logical Assumption / Conculusion)
 • Alay Etme / Eleştiri
 • Yasak (prohibition)
 • Tehdit (to threaten)
 • Tavsiye (Advice)
 • Alışkın Olma yada Alışmak
 • Reddetme (rejection)
 • Cesaret
 • Kızgınlık
 • İhtiyacı Olmak
 • Gerekmezlik (Lack of Necessity)
 • Gerçekleşmeyen Durumlar (Unreal Past)
 • DUA/DİLEK (Praying and Good / Bad Wishes)
 • Plan
 • Tercih Etmek (Preference)
 • Zıtlık
 • Comparatives and Superlatives
 • comparative: -er, more…, better, worse
 • superlative: -est, the most, the best, the least
 • equality: as ….as/than, the same as…
 • Comparisons of quantity
 • If And Wish Clauses
 • Wish Clauses
  1. Gelecek Zaman Dilek Cümlesi
  2. Şimdiki Zaman Dilek Cümlesi
  3. Geçmiş Zaman Dilek Cümlesi
 • Conditional Sentences
  1. Zero Type
  2. First Type
  3. Second Type
  4. Third Type
  5. Mixed Type
 • Other Conditionals
  1. Provided / Providing That , As Long As / So Long As, Only If
  2. Unless
  3. Even If
  4. Whether .. Or Not
  5. Suppose / Supposing (That), On Condution That and What If
  6. In Case
 • Passive Voices
 • Aktif Bir Cümle Nasıl Pasif Yapılır?
 • Edilgen Bir Cümlede Zaman Zarflarının Yerleştirilmesi
 • "by + agent" Kalıbının Kullanımı
 • Passive Voice'u Soru Cümlelerinde Kullanmak
 • Indirect Objects as Passive Subjects
 • Kipler ve Benzer İfadelerin Edilgen Halleri
 • Stative Passive
 • Stative Passives With Prepositions
 • The Passive with 'get'
 • "by" Tamlaması ya da başka bir Preposition kullanılması
 • Impersonal Pronouns in Passives
 • Passives with Gerunds/Infinitives
 • It's said that... / He's said to..
 • "Stative passive" yapısında kullanılan Sıfatfiil + edat grupları
 • Noun Clauses
 • Öznesi (Subject)
 • Nesnesi (Direct Object)
 • Dolaylı Nesnesi (Indirect Object)
 • Özneyi tekrar ifade etmek amacıyla (Predicate Noun-Subject Complement)
 • Belirteçten sonra (Object of Preposition)
 • Nesneyi anlamca tamamlamak için (Object Complement)
 • Öznenin yanında eş-ifadesi (Appositive to the Subject)
 • Sıfat tamlaması ( Adjective Complement)
 • "that" ile başlayan İsim Cümleleri
 • "whether... Or not", "if... Or not.." ile başlayan İsim cümleleri
 • Bir soru kelimesiyle başlayan isim cümleleri
 • Kendinden sonra çekimsiz fiil (infinitive) alan soru kelimeleri
 • "-ever" ile biten sözcüklerle kurulan isim cümleleri
 • Reported Speech
 • Reporting Statements (Düz Cümle Aktarımı)
 • Reporting Questions (Soru ifadelerinin aktarılması)
 • Reporting Imperatives, offers, suggestions, and requests (Emir, öneri ve rica cümlelerinin aktarılması)
 • Reporting Exclamations (Ünlem Cümleleri Aktarımı)
 • Reported Speech Mixed Types (Karışık Cümleleri Aktarılması)
 • Simple Complex And Compound Sentence Structures
 • Basit Cümle (Simple Sentence)
 • Karmaşık Cümle (Complex Sentence)
 • Bileşik Cümle (Compound Sentence) ve Bileşik Karmaşık Cümle
 • Vurgu Cümleleleri (Cleft Sentences)
 • Appositives
 • Causatives
 • Have
 • Get
 • Make
 • Let
 • Causative'in Etken (Aktif) ve Edilgen (Pasif) ile Karşılaştırması
 • Adverbial Clauses
 • Zaman (Adverbial Clauses of Time)
 • Tarz (Adverbial Clauses of Maner)
 • Sebep (Adverbial Clauses of Cause / Reason)
 • Sonuç (Adverbial Clauses of Effect / Result)
 • Amaç (Adverbial Clauses of Purpose)
 • Yer (Adverbial Clauses of Place)
 • Koşul (Adverbial Clauses of Condition)
 • Tam Zıtlık (Adverbial Clauses of Direct Contrast)
 • Karşıtlık / Beklenmezlik (Adverbial Clauses of Concessive Contrast / Unexpected Result)
 • Derece / Oran (Adverbial Clauses of Degree / Propotion)
 • Karşılaştırma (Adverbial Clauses of Comparison)
 • Uymazlık / İstisna (Adverbial Clauses of Expection)
 • Gerunds
 • Gerund as Subject of a Sentence
 • Gerund as Subject Complement
 • Gerund as Direct Object
 • Gerund as The Object of a Preposition
 • Some Common Expressions + Gerund
 • The Perfect Gerund
 • The Passive Gerund
 • Gerund as Present Participle
 • Gerund or Infinitive
 • Verbs Followed by a Gerund
 • Appendix
 • The Infinitive
 • Form of Infinitives: With or Without to
 • Function (kullanıldığı yerler)
 • Infinitives as Subject of the Sentence
 • Infinitives After be + certain Adjectives
 • Infinitives as Subject Complement
 • Infinitives as Direct Object
 • Infinitives Used After Certain Nouns (as an adjective modifying a noun)
 • Gerund or Infinitive
 • The Passive Infinitive and Past Infinitive
 • Infinitive of Purpose: in order to
 • Infinitive with too and Enough
 • Verbs Of Reception
 • Certain Verbs + Noun / Pronoun + Infinitive
 • Infinitive Without "to" After Certain Verbs :Zero (Bare)Infinitive
 • Infinitive After Questions Words
 • Negative Infinitive
 • Participle And The Reduction Of Clauses
 • Past Participle
 • Present Participle (Verb + -ing)
 • Perfect Participle
 • Participles used before nouns as adjectives
 • Reduction of Clauses
 • Conjunctions (Sentence Connectors) and Other Linkin Words And Phrases
 • Coordinating Conjunctions
 • Correlative Conjunctions
 • Conjunctive Adverbs
 • Subordinate (subordinating) Conjunctions
 • Relative Clauses
 • Relative pronouns and their functions
 • Defining clauses and Non-defining clauses
 • Defining Relative Clauses
 • Non- Defining Relative Clauses
 • Relative Clause, Noun Clause or Adverbial Clause
 • Reduction of Relative Clauses
 • Questions and Short Answers (Tag Questions and Echo Questions)
 • Soru Sözcükleri-Soru Zamirleri (Question Words-Interrogative Pronouns)
 • Bilgi Soruları (Information Questions)
 • Cevabı Olmayan-Retorik Sorular (Rhetorical Questions):
 • Cevabı Evet / Hayır Olan Sorular (Yes-No Questions)
 • Tercih Soruları (Choice Questions)
 • Eklenti Soruları (Tag Questions)
 • Yankı / Yansıma Soruları (Echo Questions)
 • Yardımcı Eylemlerin Kısa Cevaplarda Kullanımı (Auxiliary Verbs in Short Answers)
 • Phrasal Verbs
 • Geçissiz Phrasal Verbs
 • Geçişli Phrasal Verbs
  1. Ayrılabilen Geçişli Phrasal Verbs
  2. Araya Nesne Alamayan Phrasal Verbs
 • Edatlara Göre Sınıflandırılmış Phrasal Verbs Listesi ve İngilizce eş anlamlıları
 • Emphatic Structures And Inversion
 • Emphatic Structures
  1. it is / was (not) + subject / object + that / who(m)
  2. is / was +subject / object + that / who(m)
  3. this / that + is / was + question word (statement)
  4. is / was that + question word ya da Question word + is / was + it + that (questions)
  5. question word + subject + verb + is / was
  6. do / does / did + bare infinitive
  7. always / forever + present continuous tense
 • Inversion
  1. Inversion in conditional sentences ("if" sözcüğünün atılması): "should" and "were" yardımcı fiillerinin kullanımı
  2. Inversion with [ "as" + subordinate clause ]
  3. Inversion with "than" + inverted sentence
  4. Inversion with "neither...nor" and "not only...but also"
  5. Inversion with time adverbials: hardly, seldom, rarely, scarcely, no sooner...than
  6. Inversion with prepositional phrases
  7. Inversion with "so" and "such
  8. Inversion in short answers
  9. Inversion with location
  10. Inversion for wishes (with "May")
  11. More Examples of Inversion (Diğer Örnekler)
 • The Subjunctive Mood
 • Subjunctive yapısıyla kullanılan fiiller
 • Subjunctive Yapısıyla Kullanılan Gereklilik Sıfatları
 • Subjunctive Yapısıyla Kullanılan İsimler
 • The Present and Past Subjunctive
 • Hasan BAYRAKTAR
 • İrem ABİ
 • Meltem ARSLAN
 • Ayşen ARSLANKURT
 • Sonay ASLAN
 • Ebru AYLANGAN
 • Nalan BESLER
 • Gamze CİLBİR
 • Özge ERDEM
 • Halide ÖZTOPAL